Masnachol

Adeiladwyr/

Contractwyr/

Crefftwyr

Fel crefftwr, byddwch chi’n deall y risgiau unigryw sy’n dod gyda’ch crefft a’r effaith y gall unrhyw ymyrraeth gael ar eich busnes. Gallwn drefnu polisi wedi’i deilwra i gyd-fynd â’r risgiau sy’n benodol i’ch gwaith, gan sicrhau eich bod yn cydymffurfio’n gyfreithiol ac yn ddiogel pe bai rhywbeth yn mynd o’i le.

 

Gellir trefnu yswiriant ar gyfer:

 • Atebolrwydd Cyhoeddus a Chyflogwr
 • Cyfarpar/Tŵls
 • Difrod i gartref cwsmer
 • Crefftwaith diffygiol
 • Ymyrraeth i’r busnes
Gofynnwch am bris
Builder on site looking pensive
Heavy construction vehicles at work

Cerbydau Masnachol

Gall sicrhau’r lefel cywir o yswiriant ar gyfer cerbydau masnachol fod yn anodd ac yn cymryd llawer o amser, yn enwedig os oes gyda chi lawer o gerbydau i’w cynnwys. Gydag yswiriant arbenigol a drefnir gan Gwasanaethau Yswiriant FUW, gallwn eich helpu i yswirio’ch holl gerbydau masnachol mewn un polisi, gan arbed amser i chi a lleihau’r gost o bosib.

 

Gellir trefnu yswiriant ar gyfer:

 • Cerbydau Nwyddau Ysgafn
 • Cerbydau Nwyddau Trwm
 • Fflyd o Gerbydau
 • Bysys
 • Trelar Amaethyddol
Gofynnwch am bris

Coedwigaeth/

Garddwriaethol

Mae ffactorau amgylcheddol fel tanau a llifogydd yn aml yn effeithio’n sylweddol ar y sector coedwigaeth/garddwriaethol a gall hefyd fod yn destun i hawliadau atebolrwydd neu anghydfod proffesiynol. P’un a ydych chi’n berchen ar ganolfan arddio neu’n gweithio fel meddyg coed, gwerthwr blodau neu tirluniwr proffesiynol, bydd ein tîm yn trefnu polisi sy’n gweddu i natur eich busnes.

 

Gellir trefnu yswiriant ar gyfer:

 • Tŵls a chyfarpar
 • Atebolrwydd Cyhoeddus, Cynnyrch, a Cyflogwyr
 • Indemniad Proffesiynol
 • Cerbydau
 • Adeiladau a Chynnwys
Gofynnwch am bris
Tree surgeon up in a mostly cut down tree
Fancy hotel suite

Gwesty/Gwely a Brecwast/Hamdden

Rydym yn deall y gall rhedeg sefydliad ar gyfer dibenion llety fod yn waith prysur iawn. Gall hyn ei gwneud hi’n anodd dod o hyd i’r amser i chwilio am bolisi yswiriant sy’n cyd-fynd yn llawn ag anghenion eich busnes. Gallwn drefnu ymweliad â’ch eiddo i ddadansoddi pa yswiriant fyddai’n addas i’ch busnes a dod o hyd i’r polisi cywir.

 

Gellir trefnu yswiriant ar gyfer:

 • Adeiladau a Chynnwys
 • Atebolrwydd
 • Colli Trwydded
 • Eiddo gwesteion
 • Cynnwys y Rhewgell
Gofynnwch am bris

Masnach Moduron

O fflyd o dacsis i fecanyddion, gallwn ni helpu i ddod o hyd i bolisi sy’n sicrhau bod eich busnes yn gweithredu, er gwaethaf unrhyw rwystrau annisgwyl ar hyd y ffordd. Gallwn drefnu yswiriant ar gyfer lleoliad eich busnes a’ch cerbydau, a all gael eu cynnwys yn yr un polisi.

 

Gellir trefnu yswiriant ar gyfer:

 • Atebolrwydd Cyhoeddus, Cynnyrch, a Cyflogwyr
 • Fflyd o Gerbydau a cherbydau sengl
 • Tacsis at ddibenion cyhoeddus a preifat
 • Adeiladau a chynnwys
 • Tŵls, cyfarpar a pheiriannau
Gofynnwch am bris
Farmers fixing a tractor
Old terraces in a country village

Perchennog Eiddo

Os ydych chi’n rhentu eiddo prynu-i-osod, dim ots beth yw maint eich portffolio, gallwn drefnu polisi sy’n addas i’ch busnes. P’un a yw eich tŷ yn wag am gyfnod hir, rydych chi’n rhentu eiddo rhestredig neu os yw eich eiddo mewn ardal sydd â risg o lifogydd, gallwn sicrhau eich bod yn cael eich yswirio’n gywir.

 

Gellir trefnu yswiriant ar gyfer:

 • Atebolrwydd Cyhoeddus
 • Gwarant rhent
 • Difrod strwythurol/cynnwys (maleisus neu ddamweiniol)
 • Tân, llifogydd a difrod gan y tywydd
 • Eiddo lluosog
Gofynnwch am bris

Manwerthu/Tafarnau/ Bwytai

Rydym yn deall bod y byd manwerthu yn wynebu’r cyhoedd, felly, nid yn unig y byddwn yn sicrhau bod eich eiddo busnes a’r stoc yn ddiogel, ond hefyd yn sicrhau atebolrwydd os yw cwsmer yn cael anaf tra ar eich eiddo, neu’n mynd yn sâl o ganlyniad i’ch cynhyrchion, rydych chi’n cael eich diogelu’n llawn yn erbyn unrhyw effaith ariannol.

 

Gellir trefnu yswiriant ar gyfer:

 • Adeiladau a Chynnwys
 • Stoc a chyfarpar
 • Atebolrwydd Cyhoeddus, Cynnyrch, a Cyflogwyr
 • Ymyrraeth busnes
 • Nwyddau sy’n cael eu cludo
Gofynnwch am bris
View of a bar
Barista serving a coffee

Yswiriant Busnesau Bach a Chanolig

Rydym yn ymroddedig i helpu busnesau bach a chanolig i ddod o hyd i yswiriant sy’n addas i natur eich busnes a bod chi ddim yn talu am rywbeth sydd ddim yn berthnasol i chi. Byddwn yn ystyried nifer y staff rydych chi’n eu cyflogi, maint a natur eich menter a nifer o ffactorau eraill er mwyn dod o hyd i bolisi sy’n cyd-fynd ag anghenion eich busnes.

 

Gellir trefnu yswiriant ar gyfer: 

 • Adeiladau a Chynnwys
 • Atebolrwydd Cyhoeddus, Cynnyrch, a Cyflogwyr
 • Indemniad Proffesiynol
 • Cerbydau masnachol
 • Yswiriant seiber
Gofynnwch am bris

Cysylltwch a ni

Rydym yn ceisio ymateb i bob ymholiad cyn pen dau ddiwrnod gwaith. Peidiwch â chyflwyno unrhyw ddata sensitif.

*Maes gofynnol